OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Форс-мажорні та непереборні обставини 2015-04-15 21:00:00

У зв'язку із набранням 15 жовтня 2014 року чинності Законом України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” (далі - Закон № 1669), статтею 10 якого передбачено, що протягом терміну дії даного Закону єдиним документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання та/або неналежного виконання зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Також підпунктом 2 частини четвертої статті 11 Закону № 1669 внесено зміни до Закону України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР „Про торгово-промислові палати в Україні”, якими передбачене саме визначення форс-мажорних обставин.

Форс-мажорні обставини або обставини непереборної сили - надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими НПА, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо.

Також до форс-мажорних обставин відносять обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) за зверненнями фізичних осіб та суб'єктів господарської діяльності, а також видає сертифікати щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

У випадку настання тимчасової неможливості виконання регіональною торгово-промисловою палатою засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема, відсутність фахівця, окупація території, настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) тощо, дану функцію виконує торгово-промислова палата України або інша регіональна торгово-промислова палата, найближча за розташуванням, якщо це не суперечить умовам договору, контракту, угоди тощо між сторонами, або за письмовою угодою сторін.

Видача сертифікатів по форс-мажорним обставинам (обставинам непереборної сили)регулюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в новій редакції від 18 грудня 2014 року.

Варто зазначити, що торгово-промислова палата України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами (Реєстр сертифікатів), про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який обмежений для публічного доступу. Проте Інформацію про внесені до Реєстру сертифікати може бути надано за заявою сторони за договором, контрактом, угодою, відповідного державного органу, якому законодавством України надано право отримання копій, витягів та/або вилучення документів.

Для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) надається заява, в якій вказуються, які саме зобов'язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) з посиланням і наданням доказів таких обставин, початок їх виникнення і термін дії, які на думку заявника унеможливили виконання цих зобов'язань у встановлений договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом термін та інші відомості. Послуги торгово-промислової палати оплачуються згідно Тимчасових тарифів на послуги з засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) затверджених Рішенням Президії торгово-промислової палати України від 19 березня 2015 р. № 47(8). 

Сертифікат видається протягом 7 (семи) днів з дня звернення. Сертифікат разом із актом виконаних робіт може отримати керівник або уповноважена особа за довіреністю. Дана процедура потребує певної уваги та часу, тому, якщо у суб’єкта господарювання та/або фізичної особи виникла необхідність підтвердити форс-мажорні обставини, то можна це зробити за допомогою досвідчених юристів.

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message