OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Ukraine, m. Kijów,

Ukraina, m. Kijów,

ul. Sołomiańska,

lok. 3/807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Zezwolenie na działalność w Ukrainie 2017-07-24 21:42:46

 

W razie konieczności uzyskania zezwolenia czy innego dokumentu o charakterze zezwalającym dla prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, wszystkie podmioty gospodarcze zobowiązane do uzyskania określonego dokumentu dla legalności swojego biznesu. Zezwolenie na działalność również będzie dobrym znakiem wiarydogności dla partnerów.

 

Procedury uzyskania licencji lub zezwoleń czy jakichkolwiek innych dokumentów o charakterze zezwalającym wymaga nakładu czasu, pracy i dużej wiedzy, a więc lepiej powierzyć tę sprawę specjalistom, zwłaszcza gdy cała procedura odbywa się w cudzym języku i innej regulacji prawnej niż w Państwie ojczystym.

 

Świadczymy pakiet usług związanych z uzyskaniem zezwoleń, pozwoleń, dezycji państwowych organów, zaświadczeń, odwołań decyzji organów kontrolujących, przygotowania podmiotu gospodarczego po weryfikacji dotrzymania „zezwolającego” ustawodawstwa. Posiadając wieloletnie doświadczenie w uzyskaniu zezwoleń dla podmiotów gospodarczych, możemy gwarantować jakość świadczonych przez nas usług.

Zamawiając usługi w zakresie uzyskania zezwoleń Państwo otrzymują: określone zezwolenie, kompleksową analizę przepisów tyczących się Państwa działalności, jak również sugestie o przestrzeganiu ostatniego.

Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o zezwoleniach ustanowiona Kodeksem Karnym Ukrainy oraz Kodeksem Wykroczeń Administracyjnych Ukrainy i przepisami szczegółowymi.

Odpowiedzialność karna za prowadzenie działalności bez odpowiedniego zezwolenie  jest przewidziana w różnych artykułach KK Ukrainy, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność administracyjna za prowadzenie działalności bez określonego zezwolenia ustanowiona w art. 164 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Ukrainy. Artykuł ten przewiduje sankcję w formie mandatu 17 000 – 34 000 hrywien z konfiskatą gotowej produkcji, środków produkcji, surowców i pieniędzy otrzymanych w wyniku popełnienia wykroczenia administracyjnego.

 

Podstawowe pojęcia systemy zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej:

Organy zezwalające – podmioty świadczenia usług administracyjnych, ich reprezentanci, które są upoważnione do wydawania dokumentów o charakterze zezwalającym.

Dokumenty o charakterze zezwalającym – zezwolenie, decyzja, zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument, który organ zezwalający jest zobowiązany wydać podmiotu gospodarczemu w razie wykazania prawa na prowadzenia działalności objętej pewnym dokumentem zezwalającym.

Przedmioty, na które są wydawane dokumenty o charakterze zezwalającym: działka, zasoby naturalne, gleba gruntu na określonym obszarze, budynek, lokale, budowa, sprzęt, urządzenia, które są eksploatowane lub projektowane, obrębne operacje, działalność gospodarcza określonego rodzaju, roboty i usługi, a również dokumenty, które są wykorzystywane przezd podmiot gospodarczy w trakcie zezwalającej procedury.

Deklaracja zgodności materialno-technicznej bazy wobec wymogów ustawodawstwa – dokument, jakim podmiot gospodarczy zawiadamia repzerentanta organu zezwalającego o zgodności swojej materialno-technicznej bazy wobec wymogów ustawodawczych. W taki sposób podmiot gospodarczy nabywa prawo na prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania zezwolenia.

Zasada milczącej zgody – zasada, wedle której podmiot gospodarczy nabywa prawo do prowadzenia działalności bez uzyskania zezwolenia z warunkiem, jeśli on lub jego pełnomocnik podał wmiosek i określone dokumenty w pełnej komplektacji, ale w określony przez przepisy termin zezwolenie lub decyzja o odmowie w wydaniu nie skierowane lub nie wydane.

Na dzień 10.05.2016 r. istnieje następujący wykaz dokumentów o charakterze zezwalającym:

 1. Dokumenty weterynaryjne: międzynarodowe weterynaryjne certyfikaty – przy przemieszczeniu się poza granice Ukrainy.
 2. Weterynaryjne dokumenty: weterynaryjne zaświadczenia - przy przemieszczeniu w granicach rejonu, z wyjątkiem żywności pochodzenia zwierzęcego dla spożycia przez ludzi
 3. Dokumenty weterynaryjne: zaświadczenia weterynaryjne (dla Ukrainy wnioski №1, №2) - przy przemieszczaniu się za granice obwodów, miast, gmin, z wyjątkiem żywności pochodzenia zwierzęcego dla spożycia przez ludzi
 4. Podsumowanie krajowej ekspertyzy ekologicznej
 5. Podsumowanie krajowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej dokumentacji wobec czynnych obiektów, w tym wojskowego i obronnego przyznaczenia
 6. Podsumowanie krajowej sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzy dokumentacji na produkcję maszyn, technologii, urządzeń, instrumenty itc
 7. Podsumowanie krajowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej wobec eksportu, realizacji i wykorzystania surowców, produktów zagranicznej produkcji z warunkiem braku danych o ich bezpieczności dla zdrowia ludności
 8. Podsumowanie krajowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej wobec produkcji, półfabrykatów, substancji, materiałów i niebezpiecznych czynników, wykorzystania, transport lub zbywanie których może być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego
 9. Podsumowanie o elektomagnetycznej kompatybilności
 10. Zezwolenie stworzenie dokumentów fundacji ubezpieczeniowej, wytworzenie zasobów technicznych obróbki informacji i technicznego zaopatrzenia wedle norm technicznej ochrony informacji o ograniczonym dostępie
 11. Pozwolenie na pogłębianie, układanie kabli, rurociągów i innych obiektów na ziemiach funduszu wody
 12. Pozwolenie lub świadectwo dla importu i eksportu z Ukrainy za granicę roślinności
 13. Pozwolenie lub świadectwo dla importu i eksportu z Ukrainy za granicę zwierzy
 14. Pozwolenie na przywóz radiowych urządzeń elektronicznych i emiterów specjalnego przeznaczenia
 15. Pozwolenie na import do Ukrainy niezarejestrowanych pestycydów i agrochemicznych substancji, wykorzystywanych do testowania publicznego i badań naukowych oraz obróbki mini materiału siewnego
 16. Zezwolenie na uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w środowisku otwartym
 17. Zezwolenie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł stacjonarnych
 18. Zezwolenie na roboty budowlane
 19. Zezwolenie do używania zasobów numeracji
 20. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie zasobów naturalnych w granicach obszarów i obiektów naturalnych
 21. Zezwolenie na prowadzenie operacji w zakresie gospodarowania odpadami
 22. Zezwolenie do usuwania i przeniesienia gleby obszarów gruntowych
 23. Zezwolenie na import na Ukrainę towarów wobec których stosuje się środki nardzoru lub nardzoru regionalnego
 24. Zezwolenie na przekształcenie obszarów leśnych w nieleśne w celu związanym z prowadzeniem gospodarowania leśnego, bez ich usunięcia z obiegu użytkowania leśnego
 25. Zezwolenie na przeniesienie zabytka o znaczeniu krajowym
 26. Zezwolenie na przeniesienie zabytka o znaczeniu lokalnym
 27. Zezwolenie na wykonanie robót zwiększonego niebezpieczeństwa i rozpoczęcie eksploatacji (stosowania) maszyn, urządzeń zwiększonego niebezpieczeństwa
 28. Zezwolenie na import (eksport) lub tranzynt środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów środków odurzających i substancji psychotropowych
 29. Zezwolenie na wykonanie robót związanych z dziłalnością w zakresie ochrony i badania dziedzictwa archeologicznego
 30. Zezwolenie na działalność w zakresie rozmnożenia, w wawunkach częściowo lub całkowicie uwięzionych, rodzajów zwierzęt, wniesionych do Czerwonej Księgi Ukrainy
 31. Zezwolenie na przesielenie zwierzęt w nowe miejsca pobytu, aklimatyzację nowych dla fauny Ukrainy rodzajów dzikich zwierząt oraz na prowadzenie skrzyżowania dzikich zwierząt
 32. Zezwolenie na wykonywanie jakichkolwiek diagnostycznych, eksperymentalnych, wefywikacyjnych robów na przedsiębiostwach,w instytucjach, ogranizacjach, działalość których związana z wykorzystaniem biologiczych substancji, surowców chemicznych, produktów i substancji ze źródłami promienia jonizującego i niejonizującego, i substancji radioaktywnych
 33. Zezwolenie na działalność z udziałem zwierząt
 34. Pozwolenie na prowadzenie eksperymentów naukowych na zwierzętach
 35. Zezwolenie na roboty na zabytkach o znaczeniu lokalnym, z wyjątkiem zabytków archeologicznych, ich terenach i strefach ochrony; rejestracja zezwoleń na prowadzenie poszukiwań archeologicznych, wykopalisk
 36. Zezwolenie na roboty na zabytkach o znaczenie krajowym, ich terenach i strefach ochrony i na strzeżonych terenach archeologicznych, w terenach historycznych punktów ludności
 37. Zezwolenie na rozmieszczenie reklamy zewnętrznej
 38. Zezwolenie na budowę budynków, obiektów służb drogowych, stacji paliwowych, układania sieci inżynieryjnych i wykonanie innych robót w zakresie dróg samochodowych
 39. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie obiektów światu zwierząt
 40. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie naturalnych zasobów roślinych
 41. Zezwolenie na szczególne korzystanie z wody
 42. Zezwolenie na tranzyt niezarejestrowanych w Ukrainie organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 43. Pisemna zgoda (zawiadomienie) o transgranicznym transporcie odpadów niebezpiecznych
 44. Zezwolenie na udział w ruchu drogowym środków transportowych, waga i parametry których nie przekraczają określonych norm
 45. Zezwolenie eksploatacyjne
 46. Zezwolenie kwarantanny (na import lub eksport)
 47. Certyfikat kwarantanny
 48. Zatwierdzenie przeniesienia gruntów i przestrzeni wodnej dla żeglugi handlowej, realizacji robót budowlanych i innych w strefie nawigacyjnego wyposażenia i szlaków morskich
 49. Zatwierdzenie zrzeczenia się lub przeniesienia zabytków o znaczeniu lokalnym przez ich właścicieli lub pełnomocników przez organy kompetencyjne w posiadanie, własność, korzystanie lub zarządanie innym osobom
 50. Zatwierdzenie zrzeczenia się lub przeniesienia zabytków o znaczeniu krajowym przez ich właścicieli lub pełnomocników przez organy kompetencyjne w posiadanie, własność, korzystanie lub zarządanie innym osobom
 51. Zatwierdzenie trasy pojazdów drogowych dla transportu towarów niebezpiecznych
 52. Zatwierdzenie pragramów i projektów zabudowy miejskiej, architektonicznych i krajoobrazowych przekształceń; robót budowniczych, drogowych, gruntowych realizacja których może mieć wpływ na stan zabytków o znaczeniu lokalnym, ich terenów i stref ochrony
 53. Zatwierdzenie projektów budowy, przebudowy i remontu dróg samochodowych i kolejowych, obiektów usług drogowych i innych obiektów w granicach dróg samochodowych lub czerwonych linii ulic miejsckich i dróg
 54. Decyzja o nadaniu w określonym trybie obszarów leśnych dla długoterminowego korzystania
 55. Decyzja o przekazaniu we własność, nadanie do stałego posiadania i najmu obszarów ziemnych, przebywających we własności państwowej lub komunalnej
 56. Decyzja o sprzedaży obszarów ziemnych własności państwowej lub komunalnej
 57. Zaświadczenie i prawie na tymczasowy wywóz wartości kulturowych
 58. Zaśwadczenie o upoważnieniu przedsiębiorstwa i organizacji lub ich odrębnego oddziału na przeprowadzenie weryfikacji państwowych i weryfikacji przyrządów pomiarowych oraz poświadczenie metody wykonania pomiarów
 59. Certyfikat o przyjęciu do eksploatacji obiektów zakończonej budowy, należących do IV i V kategorii złożoności
 60. Certyfikat podmiotu działalności oceniającej
 61. Zezwolenie szczególne na uprawę medycyny ludowej (uzdrowienie)
 62. Zezwolenie szczególne na korzystanie z podglebi ropy i gazu
 63. Zezwolenie szczególne na szczególne wykorzystanie zasobów leśnych
 64. Zezwolenie szczególne na korzystanie podglebiami w granicach konkretnych obszarów
 65. Zezwolenie fotosanitarne
 66. Zezwolenie fotosanitarne na re-eksport
 67. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie zasobów biologicznych z wód w rybogospodarczych zbiornikach wodnych lub ich częściach
 68. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie zasobów biologicznych z wody poza granicami jurysdykcji Ukrainy
 69. Wniosek rejestracji połowu (re-eksportu) antrktycznego i patagońskiego antara
 70. Zezwolenie na import i eksport rodzajów dzikiej fauny i flor, certyfikat na wystawy przemieszczające się, re-eksport i introdukcja z morza określonych rodzajów, które są obiektami regulacji Konwencji o międzynarodowym handlu rodzajami dzikiej fauny i flory, przebywających pod zagrożeniem zniknięcia
 71. Potwierdzenie legalności wydobycia zasobów biogologicznych z środowiska ich istnienia i przetwórstwa produktów połowu (w razie konieczności dla podmiotu gospodarczego w realizacji zewnętrzno-gospodarczych transakcji)
 72. Zezwolenie na prowadzenie działalności, skierowanej na sztuczne zmiany stanu atmosfery i zjawisk atmosferycznych w celach komercyjnych
 73. Zezwolenie na szczególne wykorzystanie (wydobywanie, zbieranie) obiektów Czerwonej Księgi Ukrainy
 74. Zezwolenie na prowadzenie państwowej aprobacji (testowania) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w otwartym środowisku
 75. Zezwolenie na przywóz produkcji, otrzymanej z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celach naukowo-badawczych
 76. Zezwolenie na utrzymywanie dzikich zwierząt w niewolnictwie
 77. Decyzja o przyznaczeniu organu oceniającego zgodność dla wykonania oceny zdogności wymogom określonego regulami technicznego
 78. Decyzja i przyznaczeniu uznanej niezależnej organizacji na wykonanie oceny zgodności technologii wykonania nierozłącznych połączeń; personelu, który wykonuje nierozłączne połączenia i/lub personelu, który przeprowadza nieniszczącą kontrolę według regulaminu technicznego wobec wyposażenia, działającego pod napięciem
 79. Decyzja o przyznaczenie organu certyfiakcji w państwowej systemie certyfikacji

 

Odrębne przepisy regulują wydanie zezwoleń w zakresie:

 1. Państwowej kontroli eksportu
 2. Państwowej regulacji usług rynków finansowych
 3. Ochrony tajemnicy państwowej
 4. Obrony konkurencji ekonomiczenej i wykorzystania energii jądrowej

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

NASI KLIENCI

 • Antekstroj

  Antekstroj

 • Stowarzyszenie organizacji medycznych

  Stowarzyszenie organizacji medycznych

 • Best Link

  Best Link

 • BICHELS

  BICHELS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UZYSKAJ DARMOWĄ KONSULTACJĘ

JESTEŚMY ZAWSZE NA KOMUNIKACJĘ W MESSENGERS

+38 067 469 86 10


PO PROSTU KLIKNIJ:


lub

Wypełnij ankietę skontaktujemy się z Tobą

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message